Резултати од првите колоквиуми по предметите Пензиско и социјално осигурување и Односи со јавноста кај Проф. д-р. Јове Кекеновски