Резултати од втор колоквиоум по предметот Социологија на туризмот