Резултати од втор колоквиум по предметот Царинско познавање на стоката