Резултати од втора декада кај доц. д-р Климент Наумов