Резултати од вториот колоквиум по предметот Познавање на стоката со наука за исхрана