РЕЗУЛТИ ОД ИСПИТ И ВТОР ПОПРАВЕН КОЛКВИУМ одржан на ден 05.92.2020 – ПРОФ. Д-Р. ЈОВЕ КЕКЕНОВСКИ