Соопштение за материјали по предметот МИС кај Проф.д-р Мирјана Секуловска