Соопштение за полагање втори колоквиуми доц. д-р Климент Наумов