СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020-21 – ON-LINE

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020-21 – ON-LINE

Им се соопштува на сите студенти кои го слушаат предметот ХРАНА И КУЛТУРА во летниот семестар на академската 2020/21 година дека предавањата ќе се одржуваат по електронски пат (on-line) со видео конференција. ON-LINE предавањата со видео-конференција (on-line streaming) ќе се врши преку платформата GOOGLE MEET (meet.google.com/). Оваа платформа може да се преземе и како ANDROID – апликација (Hangouts Meet) за мобилните телефони. На студентите ќе им биде испратена покана преку мејл за присуство на електронските платформи GOOGLE CLASSROOM и GOOGLE MEET на официјалните имејл адреси (од I-KNOW системот за уписи/пријавување на испити). Доколку некои студенти не добијат покани, се молат да го контактираат предметниот наставник (Доц. Д-р Михаел Ристески) на имејл адресите: risteski_m@yahoo.com или michael.risteski@uklo.edu.mk.
Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески