Соопштение за предметот Мешународен менаџмент во услужен сектор проф. д-р Лидија Симонческа

Соопштение за предметот Мешународен менаџмент во услужен сектор проф. д-р Лидија Симонческа

Студентите кои го слушаат предметот Меѓународен менаџмент во услужен сектор да се обратат на м-р Климент Арнаудов на следниот мејл: kliment_miko@yahoo.com за да добијат конкретни упатства во однос на начинот на полагање на предметот.
М-р Климент Арнаудов