СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКСИ ПО ПОЛОЖЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2021 – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКСИ ПО ПОЛОЖЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2021 – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ *КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО*,* МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ВО КУЛТУРАТА, МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ* И *ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО *КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 ГОД. (ПРЕКУ ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ) ДЕКА ИНДЕКСИТЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ЌЕ ТРЕБА ДА ГИ ДОНЕСАТ ПОМЕЃУ ДЕНОВИТЕ *16.02.2021 – 18.02.2021 ВО ПЕРИОДОТ *ПОМЕЃУ* 11:00 – 13:00 ЧАСОТ*, КАЈ *ДОЦ. Д-Р** МИХАЕЛ РИСТЕСКИ. *ИНДЕКСИТЕ ЌЕ СТОЈАТ НЕКОЛКУ ДЕНА ДУРИ ДА БИДАТ ПОТПИШАНИ
Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски