Термини за подигнување книги од скриптара

Термини за подигнување книги од скриптара

СООПШТЕНИЕ
(за подигнување книги)
Студентите ќе може да ги подигнат книгите од скриптара откако уредно завериле семестар, и тоа по овој распоред:

1. Вторник од насока Туризам и Осигурување
2. Среда од насока Менаџмент во услужен сектор
3. Четврток од насоките Гастрономија и Хотелско ресторански менаџмент
4. Петок од насока Царина и шпедиција

Подигнувањето на книгите ќе се одвива по следните термини:
Ø I година – 09 до 10 часот
Ø II година – 10 до 11 часот
Ø III година – 11 до 12 часот
Ø IV година – 12 до 13 часот