Запишување на оценки Проф. Д-р Јованка Билјан

Запишување на оценки Проф. Д-р Јованка Билјан

Запишување на оценки кај проф. д-р Јованка Билјан ќе се врши на 30.09.2020 (среда) во 12 часот.
Се потсетуваат студентите да ги понесат тетратките со одговорите на домашните работи.
28.09.2020
Проф. д-р Јованка Билјан