Кадар

ДЕКАНАТСКА УПРАВА

Проф. д-р Цветко Андреески

Декан

cvetko.andreeski@uklo.edu.mk

Редовен Професор

Curriculum VItae

Проф. д-р Снежана Дичевска

Одлука

Продекан за финансии

sdicevska@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Александар Трајков

Продекан за настава

aleksandar.trajkov@uklo.edu.mk

Вонреден Професор

Проф. д-р Иванка Нестороска

Раководител на наставно научна организациона единица – Царина и шпедиција

ivanka.nestoroska@uklo.edu.mk

Редовен Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Вера Караџова

Раководител на наставно научна организациона единица – Осигурување

verakaradzo@yahoo.com

Вонреден Професор

Проф. д-р Симона Мартиноска

Раководител на наставно научни организациони единици – Хотелско ресторански менаџмент, Туризам и Гастрономија

simonabojadzi@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Лилјана Баткоска

Раководител на наставно научни организациони единици – Менаџмент во услужен сектор и Безбедност и финансиска контрола

lbatkoska@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Ристо Гогоски

Одлука

Раководител на трет циклус студии

ristogogoski@gmail.com

Редовен Професор

Curriculum Vitae MK | EN

Проф. д-р Бранко Николовски

Раководител на Втор циклус студии

branko.nikolovski@uklo.edu.mk

Редовен Професор

Проф. д-р Пере Аслимоски

Раководител на Центар за научно – истражувачка работа

pereftu@hotmail.com

Редовен Професор

НАСТАВЕН КАДАР

Проф. д-р Ирина Петровска

Одлука

irina.petrovska@yahoo.com

Редовен Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Јове Кекеноски

Одлука

kekenovskij@gmail.com

Редовен Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Катерина Ангелевска – Најдеска

Одлука

katerina.angelevska@uklo.edu.mk

Редовен Професор

Проф. д-р Лидија Симонческа

Одлука

lsimonce@yahoo.com

Редовен Професор

Curriculum VItae

Проф. д-р Мирјана Секуловска
Проф. д-р Митре Аврамоски

Одлука

mitre_avramoski@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Ристо Гогоски

Одлука

Раководител на трет циклус студии

ristogogoski@gmail.com

Редовен Професор

Curriculum Vitae MK | EN

Проф. д-р Ристе Речкоски

Одлука

reckoice@t-home.mk

Редовен Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Сашо Коруновски

Одлука

saso.korunovski@uklo.edu.mk

Редовен Професор

Проф. д-р Татјана Димоска

Одлука

tanjadimoska@yahoo.com

Редовен Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Јованка Билјан

Одлука

jbiljanoska@yahoo.com

Редовен Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Ангела Василеска

Одлука

avasileska@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Васко Речкоски

Одлука

vaskorecko@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Васко Цуцулески

Одлука

vcuculeski@gmail.com

Редовен Професор

Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

Одлука

gabrielarakic@yahoo.co.uk

Редовен Професор

Проф. д-р Данијела Милошоска

Одлука

dancesmilevska@yahoo.com

Вонреден Професор

Проф. д-р Деса Косаркоска

Одлука

desa_ftu@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Елена Цицковски

Одлука

elena.cickovska@uklo.edu.mk

Вонреден Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Зоран Тунтев

Одлука

germanoff@visitohrid.com.mk

Редовен Професор

Проф. д-р Јаготка Стрезовска

Одлука

jagoda.strezovska@uklo.edu.mk

Редовен Професор

Проф. д-р Пере Аслимоски

Одлука

pereftu@hotmail.com

Редовен Професор

Проф. д-р Снежана Дичевска

Одлука

sdicevska@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Александар Трајков

Одлука

aleksandar.trajkov@uklo.edu.mk

Вонреден Професор

Проф. д-р Лилјана Баткоска

Одлука

lbatkoska@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Науме Мариноски

Одлука

naumemarinoski@yahoo.com

Редовен Професор

Проф. д-р Бранко Николовски

Одлука

branko.nikolovski@uklo.edu.mk

Редовен Професор

Проф. д-р Иванка Нестороска
Проф. д-р Вера Караџова

Одлука

verakaradzo@yahoo.com

Вонреден Професор

Проф. д-р Симона Мартиноска

Одлука

simonabojadzi@yahoo.com

Редовен Професор

Curriculum Vitae

Проф. д-р Цветко Андреески
Проф. д-р Климе Попоски

Одлука

klime.poposki@uklo.edu.mk

Вонреден Професор

Curriculum Vitae

Доц. д-р Михаел Ристески
Доц. д-р Лариса Василеска
Доц. д-р Ирина Јолдеска
Доц. д-р Стевчо Мечески