Извештаи за самоевалуација

Во рамките на самоевалуациониот процес, Комисијата најпрво ги определи целите на самоевалуацијата, учесниците во процесот на самоевалуација и очекуваните ефекти од овој процес. Исто така, го утврди и начинот на којшто ќе бидат утврдени вистинските состојби на факултетот. Во самоевалуациониот процес ја применивме SWOT – анализата. Констатациите и заклучоците ќе бидат поткрепени со соодветни податоци презентирани во табели кaко прилог.

Извештајот за самоевалуација е работен со општа помош на повеќе чинители на Факултатот.

Помош во неговата изработка дадоа сите учесници во процесот на самоевалуација, наставниците и студентите, како и административните служби, a целиот процес го координираше продеканот за настава на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид Проф. д-р Александар Трајков.

 

Факултетски извештај за самоевалуација 2018: pdf

Универзитетски извештај за самоевалуација: pdf

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА за периодот 2015/2016 – 2017/2018: pdf

Одлуки самоевалуација: pdf

 

Факултетски извештај за самоевалуација 11.2018: pdf

Факултетски извештај за самоевалуација 12.2019: pdf

Факултетски извештај за самоевалуација 12.2020: pdf и одлука за усвојување.