Проекти

Проект И-ТОУР Покана за понуда:

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Сместување и организација на настан во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 03-145/1.

Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 21.03.2019 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие.

Документи

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Организирање на Тура за културно откривање во С. Македонија (Пелагонија/Преспа) и Грција (Преспа/Западна Македонија) (Cultural Discovery tour in N.Macedonia (Pelagonija/Prespa)and Greece (Prespes/Western Macedonia) во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 12-184/1.

 Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 22.06.2020 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие:

Документи

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Надворешна експертиза за оценување на туристички производи во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 03-34/1.

Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 27.01.2021 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие.

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Печатење на дисеминациски материјали во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 12-71/1

Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 22.02.2021 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие.

Документи