Проф. Д-р Татјана Димоска, Резултати од прва декада – јунска сесија