Author: FTU

По објавениот Конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Факултет за туризам и угостителство-Охрид, на седница одржана на 15.02.2021 година, Наставно-научниот совет го верификува мандатот на кандидатот Марија Велјаноста и ја избра за заменик студентски правобранител во период од 2 години.Тимот на ФСС во...

Се известуваат студентите коишто ќе полагаат испит по Француски јазик или треба да добијат потписи од семинарот, дека испитот и средбата се одложуваат и истите ќе бидат дополнително закажани. Проф. д-р Зоран Николовски...

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ *КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО*,* МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ВО КУЛТУРАТА, МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ* И *ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО *КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 ГОД. (ПРЕКУ ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ) ДЕКА ИНДЕКСИТЕ ЗА...

Се известуваат сите студенти дека предавањата по предметот Анализа на ризик во осигурувањето ќе се одржуваат секој Вторник во од 09:00 до 12:00 часот....